Podmínky pronájmu

PODMÍNKY PRONÁJMU

Podmínky pronájmu a provozu vozu:

Vozy jsou oprávněni řídit výhradně držitelé řidičského oprávnění skupiny B, které nájemce uvedl v předávacím protokolu při převzetí vozu a kteří řidičským průkazem disponují nejméně po dobu 3 let.

Minimální doba nájmu vozu jsou 3 dny. Minimální doba nájmu zasahující alespoň částečně do období 20. června – 31. srpna příslušného roku je nejméně 7 dní.

Nájemce hradí servisní poplatek ve výši 1 000 Kč. Je-li nájemní smlouva uzavřena na dobu delší než 7 dní, pronajímatel servisní poplatek neúčtuje.

Překročí-li denní průměr kilometrů najetých nájemcem po dobu trvání nájemní smlouvy 350 km, je nájemce povinen hradit 6 Kč za každý navíc najetý kilometr („nadlimitní poplatek“). Je-li nájemní smlouva uzavřena na dobu delší než 7 dní, pronajímatel nadlimitní poplatek neúčtuje.

Nájemce si může vedle dalšího doplňkového vybavení uvedeného na internetových stránkách pronajímatele společně s vozem vypůjčit ložní prádlo (pokrývky, polštáře a povlečení na všechna lůžka ve voze). Cena výpůjčky ložního prádla je 1 000 Kč.

Ve voze je zakázáno kouřit. Nájemce je dále povinen dodržovat Provozní řád vozu a odpovídá za jeho dodržování osobami, které vůz užívají společně s nájemcem.

V případě pojistné události činí spoluúčast nájemce 5 % (minimálně 5 000 Kč) z částky, která představuje náklady vzniklé pojistnou událostí.

Nájemce je oprávněn s vozem vyjíždět do zahraničí v rámci Evropy s výjimkou Ruské federace, Ukrajiny, Běloruské republiky a Moldavské republiky.

Rezervace a platební podmínky:

Nájemce objednává vůz prostřednictvím elektronické objednávky na internetových stránkách pronajímatele www.topkaravan.cz.

Podmínkou rezervace je odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek společnosti TOP KARAVAN, s.r.o.

Nájemné, kauci i případné další platby související s nájemní smlouvou nájemce uhradí bezhotovostním převodem na účet pronajímatele č. 2901409232/2010, vedený u Raiffeisen bank a.s.

Nájemce je povinen uhradit pronajímateli rezervační poplatek ve výši 30 % nájemného nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání objednávky.

Následně je nájemce povinen podepsat a odeslat zpět pronajímateli písemné znění nájemní smlouvy, které odpovídá VOP, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího obdržení.

Zbývající druhou část nájemného uhradí nájemce nejpozději 30 dní přede dnem převzetí vozu. V případě, že k rezervaci vozu dojde méně než 30 dní přede dnem jeho převzetí, uhradí nájemce nájemné v plné výši nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání objednávky.

Nájemce je dále povinen uhradit na účet pronajímatele kauci ve výši 25 000 Kč, a to nejpozději 5 dní přede dnem převzetí vozu. V případě, že k rezervaci vozu dojde méně než 5 dní přede dnem jeho převzetí, uhradí nájemce pronajímateli kauci nejpozději 1 pracovní den před převzetím vozu.

Předání a vrácení vozu:

Pronajímatel předá vůz nájemci na adrese Strojírenská 260/14, 155 21 Praha 5 – Zličín po prokázání jeho totožnosti alespoň dvěma osobními doklady, z nichž jeden musí být řidičský průkaz prokazující existenci řidičského oprávnění nájemce pro skupinu B po dobu delší než 3 roky.

V den převzetí vozu stanovený v nájemní smlouvě je nájemce povinen vůz převzít v místě předání v době od 9:00 do 17:00 hodin, předání a převzetí vozu trvá cca 60 až 90 min.

V závislosti na rezervační vytíženosti vozu může nájemce požádat o vyzvednutí vozu v den předcházející dni začátku nájmu mezi 17:00 až 20:00 hod, a to za poplatek 1 000 Kč.

Vůz je nájemci předáván čistý a s plnou nádrží pohonných hmot, včetně jedné plynové náplně 11 kg, chemických prostředků do WC a toaletního papíru. Obsah nádrže na pitnou vodu naplní dle požadavku nájemce.

Po dobu trvání nájmu vozu nabízí pronajímatel nájemci možnost parkování jednoho osobního automobilu u provozovny pronajímatele zdarma. Pronajímatel upozorňuje, že se nejedná o střežené parkování. Riziko případné škody na osobním automobilu (z důvodu poškození, odcizení, živelné pohromy apod.) proto nese sám nájemce a pronajímatel za případné škody neodpovídá.

Nájemce je povinen vůz pronajímateli vrátit nejpozději v den skončení nájmu na adrese Strojírenská 260/14, 155 21 Praha 5 – Zličín do 17:00 hodin.

Vůz vrátí nájemce pronajímateli zpět uklizený, čistý, s vyprázdněnou odpadní nádobou a s plnou nádrží pohonných hmot. Nájemce při vrácení vozu není povinen doplnit spotřebovanou vodu ani vyměnit spotřebované plynové láhve ve vozu, stejně jako doplnit chybějící chemické prostředky do WC či toaletní papír.

Po vrácení vozu bude nájemce zařazen do bonusového programu pronajímatele, o výhodách bude informován prostřednictvím emailu.