Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TOP KARAVAN, s.r.o.

 1. 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („ VOP “) společnosti TOP KARAVAN, s.r.o., IČO 27927083, se sídlem Strojírenská 260/14, 155 21 Praha 5 – Zličín, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 127032 („ pronajímatel “) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi pronajímatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou ( „nájemce “) vyplývající ze smlouvy o nájmu vozu a případně dalších smluv s nájmem vozu souvisejících („ nájemní smlouva “).
 2. 2. Objednávka vozu

  1. Nájemce objednává vůz prostřednictvím elektronické objednávky na internetových stránkách pronajímatele www.topkaravan.cz („ internetové stránky “). Nájemce se zavazuje uvádět vždy pravé, úplné a platné údaje o své totožnosti, zejména jméno a příjmení, adresu svého trvalého bydliště, případně sídla právnické osoby, telefonický a e-mailový kontakt, popř. další údaje vyžadované pronajímatelem.
  2. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká doručením přijetí objednávky, které pronajímatel zasílá nájemci elektronickou poštou společně s písemným zněním nájemní smlouvy na emailovou adresu nájemce uvedenou v objednávce.
  3. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli rezervační poplatek ve výši 30 % nájemného („ rezervační poplatek “) nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání objednávky dle čl. 2.1 těchto VOP. Pronajímatel má až do úhrady rezervačního poplatku právo přijímat na vůz objednávky dalších zájemců.
  4. Nájemce je povinen podepsat a odeslat zpět pronajímateli písemné znění nájemní smlouvy, které odpovídá těmto VOP, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení přijetí objednávky dle čl. 2.2. těchto VOP nájemci, a to na adresu TOP KARAVAN, s.r.o., Strojírenská 260/14, 155 21 Praha 5 – Zličín. Nájemce výslovně souhlasí s použitím internetu jako prostředku komunikace na dálku při uzavírání nájemní smlouvy. Nájemce výslovně souhlasí s hrazením veškerých nákladů, které mu v souvislosti s uzavíráním nájemní smlouvy vzniknou, zejména tedy s náklady za užití internetu a poštovným.
  5. Je-li nájemcem právnická osoba, je člen statutárního orgánu nájemce povinen podepsat za tuto právnickou osobu ručitelské prohlášení, kterým se zaváže splnit veškeré závazky z uzavřené nájemní smlouvy, nesplní-li je nájemce – právnická osoba, jinak si vyhrazuje pronajímatel právo odmítnout uzavřít  s nájemcem – právnickou osobou nájemní smlouvu.
  6. Minimální doba nájmu vozu jsou 3 dny. Minimální doba nájmu zasahující alespoň částečně do období 20. června – 31. srpna příslušného roku je nejméně 7 dní.
 3. 3. Nájemné a platební podmínky

  1. Nájemné za vůz a doplňkové vybavení je stanoveno v ceníku pronajímatele uveřejněného na internetových stránkách jako:
   1. sazba v Kč včetně DPH za každý jeden den trvání nájemní smlouvy ode dne převzetí vozu až do jeho vrácení;
   2. v případě některého doplňkového vybavení paušální cena výpůjčky.
  2. Nájemné zahrnuje:
   1. pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozu;
   2. havarijní pojištění vozu. V případě pojistné události činí spoluúčast nájemce 5 % (minimálně 5.000 Kč) z částky, která představuje náklady vzniklé pojistnou událostí. Spoluúčast bude v případě pojistné události odečtena nájemci z kauce. Nájemce však nese odpovědnost za škody, které nebudou hrazeny havarijním pojištěním, v případě vlastního zavinění vzniku pojistné události;
   3. pravidelný servis a údržbu vozu pronajímatelem před jeho převzetím nájemcem;
   4. 24 hodinovou technickou podporu na telefonním čísle 725 832 182 ;
   5. dálniční známku platnou na území České republiky;
   6. běžné opotřebení vozu.
  3. Nájemné nezahrnuje a nájemce je sám povinen nést zejména tyto náklady:
   1. servisní poplatek ve výši 1.000 Kč. Je-li nájemní smlouva uzavřena na dobu delší než 7 dnů, pronajímatel servisní poplatek neúčtuje;
   2. doplňování kvalitního paliva Diesel bez biosložky;
   3. opravy vozu v důsledku použití nekvalitních pohonných hmot;
   4. opravy a výměny pneumatik a dalšího příslušenství vozu;
   5. mýtné, silniční a jiné poplatky, včetně pokut od policejních a jim obdobných orgánů jakéhokoliv státu;
   6. spoluúčast;
   7. nadměrné opotřebení vozu;
   8. veškeré další náklady spojené s provozem vozu, není-li v těchto VOP uvedeno jinak.
  4. Překročí-li denní průměr kilometrů najetých nájemcem po dobu trvání nájemní smlouvy 350 km, je nájemce povinen hradit 6 Kč za každý navíc najetý kilometr („ nadlimitní poplatek “). Je-li nájemní smlouva uzavřena na dobu delší než 7 dnů, pronajímatel nadlimitní poplatek neúčtuje.
  5. Nájemce je dále povinen složit k rukám pronajímatele kauci ve výši 25.000 Kč („ kauce “). Pronajímatel vrátí kauci nájemci v termínu uvedeném v čl. 7.5 těchto VOP, přičemž je oprávněn kauci ponížit o jeho pohledávky vůči nájemci vyplývající z nájemní smlouvy, zejména, nikoli však výlučně, o úhradu nájemného, spoluúčasti, úhradu nadlimitního poplatku, úhradu smluvních pokut, úhradu storno poplatků, úhradu nákladů vzniklých při opravách poškození vozu či úhradu nákladů souvisejících s jeho čistěním, úhradu poškozeného či zničeného doplňkového vybavení apod.
  6. Kauci uhradí nájemce pronajímateli nejpozději 5 dnů přede dnem převzetí vozu. V případě, že k rezervaci vozu dojde méně než 5 dní přede dnem jeho převzetí, uhradí nájemce pronajímateli kauci nejpozději 1 pracovní den před převzetím vozu.
  7. Nájemné bude nájemcem pronajímateli uhrazeno ve dvou částech. Nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání objednávky dle čl. 2.1. těchto VOP uhradí nájemce pronajímateli rezervační poplatek ve výši 30 % nájemného. Zbývající druhou část nájemného uhradí nájemce nejpozději 30 dnů přede dnem převzetí vozu. V případě, že k rezervaci vozu dojde méně než 30 dní přede dnem jeho převzetí, uhradí nájemce nájemné v plné výši do 3 pracovních dnů od odeslání objednávky dle čl. 2.1. těchto VOP, nejpozději však 1 pracovní den před převzetím vozu.
  8. Nájemné, kauci i případné další platby související s nájemní smlouvou nájemce uhradí bezhotovostním převodem na účet pronajímatele č. 2901409232/2010 vedený u Fio banka, a.s.
  9. Pokud nájemce neuhradí jakoukoliv z výše uvedených částek v řádném termínu či neodešle včas pronajímateli podepsané písemné znění nájemní smlouvy, má pronajímatel právo od nájemní smlouvy odstoupit. Uplatnění práva na odstoupení ze strany pronajímatele nezbavuje nájemce povinnosti hradit storno poplatek dle čl. 3.10 těchto VOP.
  10. V případě odstoupení pronajímatele od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 3.9 těchto VOP a v případě jiného zániku nájemní smlouvy z důvodů na straně nájemce, je nájemce povinen pronajímateli uhradit následující storno poplatky:
   1. pokud k zániku nájemní smlouvy dojde 60 a více dnů přede dnem převzetí vozu – 30 % z nájemného;
   2. pokud k zániku nájemní smlouvy z výše uvedeného důvodu dojde 30 a více dnů přede dnem převzetí vozu – 60 % z nájemného;
   3. pokud k zániku nájemní smlouvy z výše uvedeného důvodu dojde 15 a více dnů přede dnem převzetí vozu – 80 % z nájemného;
   4. pokud k zániku nájemní smlouvy z výše uvedeného důvodu dojde 14 a méně dnů přede dnem převzetí vozu – 100 % z nájemného.
  11. Při předčasném vrácení vozu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.
 4. 4. Předání a převzetí vozu

  1. Pronajímatel předá vůz nájemci na adrese Strojírenská 260/14, 155 21 Praha 5 – Zličín po prokázání jeho totožnosti alespoň dvěma osobními doklady, z nichž jeden musí být řidičský průkaz prokazující existenci řidičského oprávnění nájemce pro skupinu B po dobu delší než 3 roky. V den převzetí vozu stanovený v nájemní smlouvě je nájemce povinen vůz převzít v místě předání v době od 9:00 do 17:00 hodin.
  2. V závislosti na rezervační vytíženosti vozu může nájemce požádat o vyzvednutí vozu v den předcházející dni začátku nájmu mezi 17:00 až 20:00 hod, a to za poplatek 1.000 Kč.  Tato možnost bude nájemci pronajímatelem potvrzena 2 dny před začátkem nájmu.
  3. Nájemce si s pronajímatelem dohodne předem telefonicky nebo emailem předpokládaný čas předání vozu. Nájemce bere na vědomí, že předání a převzetí vozu trvá cca 60 až 90 min. Nájemce si je dále vědom časové prodlevy, která může nastat předáním či vrácením více vozů.
  4. Vůz je nájemci předáván čistý a s plnou nádrží pohonných hmot, včetně  jedné plynové náplně 11 kg, chemických prostředků do WC a toaletního papíru. Dále s 25 % obsahem nádrže na  pitnou vodu. V případě zájmu nájemce se 100 % obsahem nádrže na vodu, přičemž o takový obsah nádrže musí nájemce požádat pronajímatele telefonicky nebo emailem předem před předáním vozu.
  5. Stav vozu při převzetí nájemcem je zachycen v předávacím protokolu, který nájemce podepisuje v den převzetí vozu a který obsahuje také poučení nájemce o technických parametrech daného vozu.
  6. Nájemce si může vedle dalšího doplňkového vybavení uvedeného na internetových stránkách pronajímatele („ doplňkové vybavení “) společně s vozem vypůjčit ložní prádlo (pokrývky, polštáře a povlečení na všechna lůžka ve voze). Cena výpůjčky ložního prádla je 1.000 Kč.
  7. Po dobu trvání nájmu vozu nabízí pronajímatel nájemci možnost parkování jednoho osobního automobilu u provozovny pronajímatele zdarma. Pronajímatel upozorňuje, že se nejedná o střežené parkování. Riziko případné škody na osobním automobilu (z důvodu poškození, odcizení, živelné pohromy apod.) proto nese sám nájemce a pronajímatel za případné škody neodpovídá.
 5. 5. Provoz vozu

  1. Nájemce je povinen vůz užívat výhradně na pozemních komunikacích, v souladu s právním řádem státu, ve kterém se nachází, v souladu s návodem k obsluze a s náležitou péčí.
  2. Vůz jsou oprávněni řídit výhradně držitelé řidičského oprávnění skupiny B, které nájemce uvedl v předávacím protokolu při převzetí vozu a jež řidičským průkazem disponují nejméně po dobu 3 let.
  3. Ve voze je zakázáno kouřit. Nájemce je dále povinen dodržovat Provozní řád vozu a odpovídá za jeho dodržování osobami, které vůz užívají společně s nájemcem.
  4. Nájemce je oprávněn s vozem vyjíždět do zahraničí v rámci Evropy s výjimkou Ruské federace, Ukrajiny, Běloruské republiky a Moldavské republiky.
  5. Nájemce je povinen do vozu doplňovat výhradně kvalitní palivo Diesel bez biosložky.
  6. Pronajímatel neodpovídá nájemci za škodu na věcech vnesených do vozu.
 6. 6. Nehody a poruchy

  1. Vozy pronajímatele jsou havarijně pojištěny včetně odcizení a vandalismu se spoluúčastí 5 %, min. však 5.000 Kč. Současně mají vozy uzavřené zákonné pojištění odpovědnosti za provoz vozidel a asistenční službu. Pojištění vozu je sjednáno u společnosti Kooperativa pojišťovna a.s.
  2. Havarijní pojištění se nevztahuje zejména, nikoli však výlučně, na následující škody: škody vzniklé na interiéru vozu, pokud nebyl poškozen vlivem dopravní nehody nebo násilným vniknutím, ztrátu vybavení vozu, pokud k ní nedošlo násilným vniknutím, zavazadla a přepravovaný náklad, poškození pneumatik a disků vozu, poškození markýzy vzniklé nesprávnou manipulací či důsledkem větru,  škody způsobené v důsledku vniknutí třetí osoby do neuzamčeného vozu, škody vzniklé v důsledku porušení zákazu konzumace alkoholických nápojů, omamných či psychotropních látek (drog) před a za jízdy s vozem, odcizení vozu, pokud nebyl řádně uzavřen a uzamčen a zpronevěru vozu.
  3. Nájemce je povinen pronajímateli ihned ohlásit jakoukoli škodu vzniklou na voze, zdraví či majetku třetí osoby způsobenou provozem vozu. Dále je nájemce povinen pronajímateli ihned nahlásit jakoukoli závadu, poruchu, potřebu opravy či jakoukoli další skutečnost způsobilou narušit užívání vozu. Nájemce je v těchto případech povinen kontaktovat nájemce na tel. čísle 725 832 182 a postupovat dle jeho pokynů.
  4. V případě pojistné události má nájemce možnost kontaktovat asistenční službu Global assistance telefonní linka 24 hod - +420 12 20 nebo +420 266 799 779 .
  5. Veškeré škody způsobené na vozu třetími osobami (odcizení, poškození, vandalismus - zjištěný i nezjištěný pachatel včetně sprejerů) a v důsledku dopravních nehod musí být vždy a v každém státě šetřeny příslušnou policií a nájemce je povinen dodat pronajímateli písemný a čitelný protokol této policie. V případě dopravní nehody je nájemce dále povinen sepsat veškeré účastníky a svědky nehody s uvedením jména, příjmení a adresy, a zajistit fotodokumentaci nehody včetně fotografie SPZ účastníků nehody. Nepojízdný vůz nájemce zabezpečí před dalším poškozením nebo odcizením. Škody, u kterých nájemce nedoloží potvrzení policie o způsobení škody třetí osobou, se považují za škody způsobené nájemcem.
  6. Škody, na které se nevztahuje havarijní pojištění, se zavazuje nájemce uhradit pronajímateli při vrácení vozu.  
  7. Škody, na které se vztahuje havarijní pojištění, hradí při dodržení podmínek stanovených pojišťovnou pojišťovna. Spoluúčast při vzniku pojistné události hradí nájemce. Nájemce se tedy zavazuje uhradit rozdíl mezi vzniklou škodou a pojišťovnou vyplaceným plněním pronajímateli. Výše spoluúčasti bude vždy doložena pronajímatelem dopisem od příslušné pojišťovny.  
  8. V případě dopravní nehody, poškození či odcizení vozu, je nájemce povinen poskytnout pronajímateli veškerou nezbytnou součinnost při řešení pojistné události. Nájemce v takovém případě nemá nárok na poskytnutí náhradního vozu ze strany pronajímatele nebo jinou kompenzaci nad rámec sjednaných asistenčních služeb.
  9. Nájemce není oprávněn k provádění jakýchkoliv oprav či úprav vozu bez výslovného svolení pronajímatele. Nájemce je povinen řídit se pokyny pronajímatele pro jakékoli opravy vozu. Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. V případě poruchy má nájemce možnost kontaktovat Fiat Camper Assistance - volání bez poplatků - 0080034281111 . Tato služba je k dispozici ve 13 jazycích, 44 zemích, 24 hod. deně a 365 dní v roce.  Nájemce bere na vědomí, že v případě poruchy nemá ze strany pronajímatele nárok na výměnu vozu nebo jinou kompenzaci nad rámec sjednaných asistenčních služeb.
  10. V případě jakékoliv škody na voze způsobené nájemcem, která vůz vyřadí z provozu na dobu delší než 7 pracovních dnů, je pronajímatel oprávněn po nájemci požadovat rovněž škodu spočívající v ušlém zisku, který v této souvislosti pronajímateli vznikl.
 7. 7. Vrácení vozu

  1. Nájemce je povinen vůz pronajímateli vrátit nejpozději v den skončení nájmu na adrese Strojírenská 260/14, 155 21 Praha 5 – Zličín do 17:00 hodin. Nájemce si s pronajímatelem dohodne předem telefonicky nebo emailem předpokládaný čas vrácení vozu. Nájemce je seznámen s tím, že kontrola stavu vráceného vozu může trvat i několik hodin. Nájemce si je dále vědom časové prodlevy, která může nastat předáním či vrácením více vozů.
  2. Pronajímatel je oprávněn nájemci účtovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou započatou hodinu prodlení s vrácením vozu. V případě, že k vrácení vozu nedojde v den skončení nájmu, je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení s vrácením vozu.
  3. Vůz vrátí nájemce pronajímateli zpět uklizený, čistý, s vyprázdněnou odpadní nádobou a s plnou nádrží pohonných hmot. Nájemce při vrácení vozu není povinen doplnit spotřebovanou vodu ani vyměnit spotřebované plynové láhve ve vozu, stejně jako doplnit chybějící chemické prostředky do WC či toaletní papír. Stav vozu při jeho vrácení pronajímateli je zachycen v předávacím protokolu, který je pronajímatelem podepsán v den vrácení vozu. Nájemce výslovně souhlasí, že pronajímatel může v závislosti na časových možnostech provést podrobnější kontrolu až po vrácení vozu. V případě zjištění nedostatků, závad či škod na voze či jeho příslušenství pronajímatel tyto skutečnosti zdokumentuje a ohlásí nájemci. Na tyto závady bude pohlíženo, jako kdyby vznikly před vrácením vozu.
  4. Nájemce je dále povinen:
   1. v případě vrácení vozu ve znečištěném stavu uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno;
   2. v případě vrácení vozu s nevyprázdněnou odpadní nádobou uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno;
   3. v případě vrácení vozu bez osvědčení o technickém průkazu uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno;
   4. v případě vrácení vozu bez jakéhokoliv konkrétního příslušenství či s poškozeným příslušenstvím uhradit pronajímateli náklady, které vynaložil k pořízení nového příslušenství či opravě poškození stávajícího příslušenství;
   5. v případě vrácení vozu bez klíče od zapalování vozu a/nebo klíče od obytné části vozu uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý nevrácený klíč;
   6. v případě nesplnění povinnosti nahlásit pojistnou událost a poruchu uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno;
   7. v případě nesplnění povinnosti k vyžádání protokolů od policie a součinnosti uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno;
   8. v případě oprav a úprav bez svolení pronajímatele uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno.
  5. Do 14 dnů od vrácení vozu a po provedení případných zápočtu oprávněných nároků, vrátí pronajímatel kauci nebo její zbývající část na účet nájemce, ze kterého byla kauce pronajímateli poskytnuta. V případě rozsáhlejších či skrytých škod či škod způsobených v důsledku pojistné události je však pronajímatel oprávněn kauci nebo její zbývající část zadržovat až do doby vyúčtování pojistné události pojišťovnou a vyplacení pojistného plnění pronajímateli.
 8. 8. Poučení nájemce

  1. Nájemce v rezervaci uděluje pronajímateli výslovný a bezvýhradný souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně a zpracování osobních údajů. Pronajímatel prohlašuje, že osobní údaje bude shromažďovat pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, k němuž byly shromážděny.
  2. K mimosoudnímu řešení sporů ze smluv mezi pronajímatelem a nájemcem je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 00020869, se sídlem Štěpánská 576/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz .
  3. Pronajímatel upozorňuje nájemce, že vůz je z bezpečnostních důvodů vybaven lokalizátorem pro sledování polohy.
 9. 9. Závěrečná ustanovení

  1. V případě, že před předáním vozu dojde v souvislosti s jeho užíváním předchozím nájemcem k takovému poškození, které znemožňuje předání vozu nájemci, je na takový případ nahlíženo jako na výší moc v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a pronajímatel si vyhrazuje právo od smlouvy jednostranně odstoupit.
  2. Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 1. ledna 2018.